Minulé ročníky

2006<br>1. ročník 2006
1. ročník
2008<br>2. ročník 2008
2. ročník
2010<br>3. ročník 2010
3. ročník
2013<br>4. ročník 2013
4. ročník
2016<br>5. ročník 2016
5. ročník

2006
1. ročník

Když naše kampaň v roce 2006 začínala, bylo slovo inkluze známé víceméně jen odborníkům. Děti s postižením nebo s jinými zvláštními potřebami jste v běžných třídách potkali jen výjimečně a pro jejich rodiče bylo obtížné sehnat pro ně potřebnou podporu a pomoc. Povolání asistenta učitele bylo jen málo známé. Rozhodli jsme se to změnit a představit v Týdnu pro inkluzi myšlenku společného vzdělávání všech dětí široké veřejnosti. Zapojily se hlavně základní a speciální (tehdy ještě i zvláštní) školy, ale třeba také Jedličkův ústav nebo skautské oddíly. Začala tak tradice, kdy inkluzi formou pestrého programu představují ti, kdo ji každodenně prožívají – děti, rodiče, učitelé a další pracovníci s dětmi a mládeží.

 

Akce v rámci TPI 2006

2008
2. ročník

Mezinárodní akce „Nesedávej panenko v koutě  aneb Týden pro inkluzi“ proběhla v týdnu od 29. září do 5. října 2008. Týden vyhlašoval Rytmus a Quip – Společnost pro změnu.

Vyzýváme všechny základní a mateřské, střední a vysoké školy, ziskové i neziskové organizace, amatérské i profesionální spolky …přidejte se a podpořte myšlenku „společného vzdělávání“.

Prostřednictvím společných zážitků a zkušeností se budeme učit vzájemnému respektu a toleranci a v praxi ukážeme, že máme víc společného než  odlišného.

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou Týdne společného vzdělávání je poukázat na důležitost vytváření inkluzivního prostředí v našich školách, ocenit různorodost a hledat způsoby překračování překážek v učení a zapojování se do života školy.

Mateřské, základní, středné i vysoké  školy, poradenská centra a mnoho dalších organizací v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších evropských zemích se zapojí do propagace dobré praxe v oblasti inkluze – začleňování lidí s postižením do společnosti. Naší společnou snahou je zasadit se o změnu v sociální politice, která bude vést k uznání a vstřícnému postoji k lidské různorodosti. Dále chceme pracovat na otevírání postojů veřejnosti k lidské odlišnosti.

Cíle

Našim hlavním cílem je upozornit na důležitost vytváření inkluzivních škol – takových, které budou připraveny kvalitně vzdělávat všechny své studenty. Společně chceme podpořit myšlenku školní inkluze – začleňování žáků s postižením do klasických základních a středních škol. V naší společnosti je mnoho dětí, mladých i dospělých, kteří mají zkušenost s vyloučením z komunity, z důvodu uzavřenosti postojů k chudobě, kulturnímu prostředí, postižení, poruchám učení či chování, sociálnímu zázemí, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Snahou je oslovit veřejnost, poukázat na potřebu boje proti diskriminaci a stanovit si společný cíl postupného snižování segregace nejen v školách, ale i v společnosti všeobecně.

Jedním z cílů „Týdne pro všechny“ je zviditelnění hlasů dětí a mladých lidí, ale taky ředitelů, učitelů, rodičů a osobností, které podporují inkluzi.

Chceme ovlivnit postoje široké veřejnosti k lidské různorodosti prostřednictvím médií. Tisk, rádia a televize se budou podílet na šíření příběhů a událostí z mnoha akcí, které proběhnou v České republice i zahraničí.

„Týden pro všechny“ bude hostit mezinárodní setkání v Praze spojené s diskusí u kulatého stolu na téma školní inkluze. Na Náměstí Míru v Praze se uskuteční jazzový happening na čele s Janou Koubkovou, který bude otevřen široké veřejnosti, účastnit se budou žáci z klasických i speciálních základních škol.

 

Akce v rámci TPI 2008

2010
3. ročník

 

Rytmus, o.s. v roce 2010 již potřetí vyhlásil „Týden pro inkluzi“. Tentokrát se v rámci této akce rozhodl uspořádat odbornou diskusi o problematice inkluzívního vzdělávání u nás. Konala se v pražském Jazz Clubu Reduta, kde se 29.11. 2010 sešli zástupci pedagogů, pracovníků speciálních pedagogických center,  ředitelů škol, neziskovek, krajských úřadů, účast přijala také paní poslankyně Lenka Kohoutová, bývalý ministr školství pan Ondřej Liška, zástupce Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pan Pavel Ptáčník.

Pozvaní zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se omluvili.

Cílem diskuse bylo zhodnotit možnosti a dosavadní praxi v přístupu ke školní inkluzi u nás, jejímu prosazování, limitům, výhodám atd.

Východiskem debaty byl fakt, že v září 2009 Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, v jejímž 24. článku je vyjádřen požadavek na zajištění inkluzívního vzdělávání pro všechny děti. Účastnící setkání hledali společně odpovědi na otázku, jak se daří tento požadavek u nás naplňovat.  Ukázalo se, že přes všechno vynakládané úsilí „nadšenců“, není současný stav inkluze uspokojivý. Z mnoha důvodů. Inkluzívní vzdělávání naráží na bariéry, které jsou dílem systémové: inkluze nemá podporu kompetentních orgánů ani není dostatečně objasněna její ekonomická i společenská výhodnost, dílem vyplývají z problému samotného začleňování jako dlouhodobého sociálního procesu. Podstatnou měrou brání inkluzi ve vzdělávání falešné a zbytečné překážky byrokratického charakteru.

 

 

2013
4. ročník

Krátký přehled aktivit, které se první listopadový týden roku 2013 po celé ČR konaly.

V pátek 1. listopadu připravila speciální projektový den Základní škola Hluboká v Ústí nad Labem. Záměrem projektového dne, jenž nese název „Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“, bylo propojit nejrozmanitějšími aktivitami žáky napříč ročníky, aby tak pronikli do problematiky společného soužití.

V neděli 3. listopadu se k Týdnu pro inkluzi připojila také Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, a to benefičním koncertem „Praha vítá Japonsko“. Koncert se konal od 19 hodin v prostorách Smetanovy síně v Obecním domě v Praze. V prvním listopadovém týdnu rovněž vyšlo 3. číslo časopisu Plus 21 a uskutečnil se seminář pro pečující osoby a pedagogy o výuce matematiky a čtení u dětí s DS (14. listopadu Praha).

V pondělí 4. listopadu pořádala Základní škola Úvaly projektový den na téma „zdravá výživa“. Projektového dne se zúčastnili žáci ze základní školy praktické a zapojí se tak do výuky společně se svými vrstevníky ze ZŠ Úvaly.

Od pondělí 4. listopadu žáci ZŠ v Ostravě Mariánských Horách natáčeli video o zkušenostech s inkluzí s žáky Soukromé speciální školy z Železárenské ulice. Video připravili žáci 5. ročníku a na závěr týdne jej promítali svým spolužákům a rodičům na mimořádné třídní schůzce.

ZŠ Měcholupy zapojila do Týdne pro inkluzi 2013 všechny žáky a zaměstnance školy. Od 4. do 8. listopadu byl pro jednotlivé ročníky připraven speciální program, v rámci kterého si první stupeň formou her vyzkoušel roli, jaké to je, mít nějaké znevýhodnění (např. zrakové, sluchové, pohybové). Starší ročníky psály úvahy a eseje na téma odlišnosti a podpory společného soužití.

ZŠ Kamýk nad Vltavou připravil v celém prvním listopadovém týdnu společné vyučování, kdy se žáci speciálních tříd zúčastnili vyučování v běžných třídách 1. stupně ZŠ, a to v těchto vyučovacích předmětech: výtvarná, hudební, pracovní, tělesná výchova a prvouka. Ve středu v tomto týdnu ve škole probíhala Canisterapie, které se rovněž zúčastnili společně i individuálně žáci speciálních i běžných tříd.

Studenti oboru sociální práce VOŠ Cheb podpořili v Týdnu pro inkluzi začleňování lidí se znevýhodněním do přirozeného prostředí zcela prakticky, neboť měli za úkol zrealizovat aktivitu, jejímž prostřednictvím se konkrétní člověk zapojil tak, jak si sám přeje a bez účasti a pomoci druhého člověka by to pro něj nebylo dostupné. Každý student oslovil dle svého uvážení člověka, který neměl rovný přístup k „běžným zážitkům všedního života“ z jakéhokoli důvodu (z důvodu věku, postižení, socio-kulturního znevýhodnění, finanční nouze…). Student pak byl takovému člověku prostředníkem i pomocníkem v realizaci jeho přání a natočil tuto událost na chytrý telefon, foťák či kameru. Tento společný zážitek sestříhal a okomentoval tak, aby vznikl filmový mini dokument v rozsahu 3–5 minut. Příběhy byly zveřejněny na společném kanále Youtube a jsou dostupné všem bez omezení.

2016
5. ročník

 

Jak celá akce probíhala?

Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. vyhlásil výzvu, kterou vyzval školy, mimoškolská zařízení, rodičovské iniciativy, neziskové organizace a veřejné instituce, aby se k myšlence inkluze připojily a během Týdne pro inkluzi zorganizovaly vlastní aktivitu na podporu inkluzivního vzdělávání. Nápadům, jak se zapojit, se meze nekladly. Školy i další instituce se zapojovaly různými aktivitami, organizovaly například tematické diskuze a besedy, navštěvovaly se děti z různých škol, probíhaly zážitkové workshopy, sportovní utkání a divadelní představení. Lidé s postižením vyprávěli své životní příběhy. Rytmus aktivity průběžně zveřejňoval akce na stránkách Týdne pro inkluzi a na svém facebookovém profilu a byl k dispozici pro případné dotazy a koordinování celé akce.

Které instituce se do akce zapojily a jaké akce se uskutečnily?

V roce 2016 bylo hlavním partnerem všech 9 pedagogických fakult v ČR, které dohromady uspořádaly kolem třiceti různých seminářů, besed, workshopů nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro širokou veřejnost. Kromě pedagogických fakult v Brně, Ostravě, Olomouci, Praze, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem a v Hradci Králové se připojila i Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Mendelova univerzita v Brně. Účast ostatních institucí, neziskových organizací a škol byla v letošním roce větší než v předchozích ročnících. Do akce se zapojilo 41 organizací a veřejných institucí, přes 50 různých škol. Ve spolupráci či samostatně lidé zorganizovali na 100 akcí. Brněnské Divadlo Polárka ve spolupráci s divadlem Aldente připravilo komponovaný večer s názvem „Být či nebýt spolu?“. Večer uzavřela panelová diskuse o inkluzi za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Workshopy pro děti organizovala společnost Rytmus nebo organizace Lumos společně s Národním parlamentem dětí a mládeže i organizace Liga lidských práv. Besedy, diskuse, konference a semináře pořádalo Fórum rodičů, Nadace OSF, Meta o.p.s. a jiné.

Proč byly partnerem pedagogické fakulty a jak se do celé akce zapojily?

Zapojení pedagogických fakult považujeme za velmi přínosné. Jejich připojení k Týdnu vnímáme jako podporu inkluzivnímu vzdělávání, ale i jako vyjádření odpovědnosti za přípravu budoucích učitelů pro práci v inkluzivních třídách. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity se do akce zapojila celou řadou zajímavých aktivit, například společně s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně připravila filmový večer s besedou na téma autismus. Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uspořádala veřejnou debatu 2 x 2 pro inkluzi, na Pedagogické fakultě UK v Praze proběhl ve spolupráci s Rytmusem společný workshop s žáky dvouleté praktické školy. Studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity společně diskutovali na semináři na téma „Inkluzivní vzdělávání: mediální obraz a realita“ a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity například zorganizovala tematickou přednášku s diskusí o vzniku a důvodech, které nás vedou k inkluzivnímu – společnému vzdělávání.

Co motivovalo školy k zapojení do Týdne pro inkluzi?

V těch školách, kde inkluzivní vzdělávání je již několik let běžnou praxí, chtěli pedagogové ukázat, že výhody inkluzivního vzdělávání nejsou jen naivní představou několika nadšenců. Školy prostřednictvím různých aktivit poukázaly na skutečnost, že spolupráce, snaha o vzájemné porozumění, tolerance a ochota pomoci jsou při společné, týmové práci nezbytné.  Děti si vyzkoušely asistovat svému spolužákovi, pokoušely se vžít do řešení situace z pohledu člověka s postižením, zkoušely si práci na vytvoření inkluzivního plánu pro konkrétní dítě, vytvářely společnou výtvarnou kompozici. Ty školy, které zatím nemají s inkluzivním vzděláváním tolik zkušeností, ale chtěly dát dětem možnost společného sdílení zážitků, pozvaly do svých tříd žáky ze speciálních škol. Takto proběhla například sportovní akce v ZŠ U Haldy v Ostravě. Nápad zorganizovat akci také často vzešel od samotných rodičů dětí s postižením.

O co se při prosazování myšlenky společného vzdělávání opíráte?

Především je potřeba si uvědomit, co konkrétně má být cílem a smyslem vzdělávání obecně. Myslíme si, že škola by měla především podporovat rozvoj silných stránek každého žáka, učit děti kritickému myšlení a vedení konstruktivní diskuse, podporovat toleranci a respekt k odlišnostem každého a rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí i učitelů. Pokud s tímto souhlasíme, je zřejmé, že společné vzdělávání dětí s postižením, s dětmi bez postižení nebo s dětmi s odlišným mateřským jazykem, by mělo být spíše výhodou.

Inkluzivní vzdělávání vychází z mezinárodních i místních prohlášení a úmluv například Listiny základních práv a svobod, z článku 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, světových trendů a zkušeností.

Mluvíte o tom, jaké výhody přináší inkluzivní vzdělávání dětem. Co získávají učitelé?

Pro učitele je velmi důležitá otevřenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Pokud škola inkluzi podporuje, podporuje i kreativní způsoby a metody výuky v rozmanitém třídním kolektivu. Pro úspěšné začlenění dětí se znevýhodněním považujeme za nezbytné rozvíjet týmovou spolupráci mezi pedagogickými pracovníky. Práce v týmu může učitelům přinést sdílení společné odpovědnosti a vzájemnou podporu při řešení situací.  Učitelům často doporučujeme, aby komunikovali s rodiči, ti totiž své dítě nejlépe znají, znají jeho potřeby i reakce. A v neposlední řadě doporučujeme mluvit s dětmi, dávat jim prostor pro vyjádření jejich názoru a možnost ovlivnit klima školy.

Rádi v Rytmusu používáme metodu Plánování zaměřené na člověka. Jeden z těchto užitečných nástrojů „Profil na 1 stránku“ se měli možnost naučit studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v rámci Týdne pro inkluzi.

Co přinesl Týden pro inkluzi a proč jenom týden? Co mohou zájemci podnikat i mimo Týden pro inkluzi?

Týden pro inkluzi ukázal, že inkluzivní vzdělávání probíhá již zcela přirozeně v mnoha školách v ČR a je podporováno řadou neziskových i státních institucí. Aktivní zapojení pedagogických škol nás přesvědčilo o tom, že inkluzivní vzdělávání je oblast, ve kterém se bude naše školství i nadále rozvíjet. Je to cesta, po které jdeme. Vždycky je užitečné seznamovat veřejnost s příklady z praxe. S těmi pozitivními i s těmi, kde se začleňování nedaří a to proto, abychom mohli reagovat na potřeby pedagogů, rodičů i dětí. V rámci Týdne jsme vyzývali k tomu, aby se učitelé šli do inkluzivních škol podívat a nechali se inspirovat. Určitě bychom doporučili, aby se učitelé navštěvovali, sdíleli spolu informace a seznamovali se s nástroji a metodami, které jim mohou při výuce pomoci.

 

Web k TPI 2016